1970-1990


Pierwsza udokumentowana wzmianka o tworzeniu klubu pochodzi z dnia

 

26.05.1970r - Wodzisław Śląski.

 

Prezes utworzonej grupy radioamatorów 

SP9DFO Romuald Jenczmionka z Olzy,oraz sekretarz 

SP9-1680 - Andrzej Smolira -, wystąpili z deklaracją do ZOW w Katowicach o zaewidencjonowanie klubu w  Polskim Związku Krótkofalowców.

Pełna nazwa klubu brzmiała: KLUB KRÓTKOFALOWCÓW przy SP nr 5 przy ul.Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim. (SP-Szkoła Podstawowa - przypomnienie autora).
Klub został zarejestrowany na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w dniu 08.07.1970r i nadano numer 76 Kat. (SP9DL inż. Leon Brzeziński) Kolejną sprawą było otrzymanie znaku nasłuchowego dla klubu, który otrzymano 01.10.1970r - licencja SWL nr SP9-2031. (SP9DL inż. Leon Brzeziński).
Pierwszym opiekunem z ramienia ZOW PZK jest SP9EK - 1970 r. Następnym jest Wojciech SP9PT od 1970-1973r, kolejnym Alfred  SP9CTW -1973r.
Klub boryka się z poważnymi kłopotami lokalowymi i kilka razy zmieniał miejsce lokalizacji na terenie Wodzisławia Śląskiego.
-ul. Bogumińska 2 od 10.06.1974r
-ul. Minorytów 2 od 20.02.1976r
-ul. Dworcowa 27/4 od 16.03.1976r
Osobą prowadzącą sprawy administracyjne klubu jest Marian Czerwiński SP9HTE. W tym czasie klub posiada zakupioną znaczną ilość przyrządów pomiarowych, których to zakup dokonano 06.12.1972r w Warszawie. Niektóre, jak trzy szafy LOK-3 -szafy narzędziowe, przechowywane są w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Tysiąclecia. Poprzednio wspomniane trudności lokalowe, bardzo poważnie wpływają na działalność klubu. Klub istnieje na "papierze". Trudno jest utrzymać członków, jeżeli nie ma się gdzie spotkać. Niektóre osoby zmieniają zainteresowania i wyjeżdżają z tego terenu. Brak kontaktów, rozprasza członków.


Przychodzi 27 wrzesień 1979 roku. Inż. Waniek Henryk SP9-2845 - wykładowca w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki przy ul.Gałczyńskiego w Wodzisławiu Śląskim z ramienia szkoły, występuje z pismem do ZOW PZK w Katowicach z prośbą o uzyskanie zezwolenia na utworzenie Klubu Krótkofalowców przy tej szkole.
Dnia 1.10.1979r  z ZG PZK z Warszawy i następnie 11 października 1979r z ZOW z Katowic- do szkoły wpływają pisma o pozytywnym ustosunkowaniu się do prośby kierownictwa szkoły z dodatkowymi informacjami, co należy uczynić i jakie złożyć dokumenty, aby utworzyć klub krótkofalowców. Należało także zebrać zespół minimum trzech licencjonowanych krótkofalowców jako operatorów odpowiedzialnych.
Dnia 27.10.`79r  przychodzi wiadomość o możliwości pozyskania przyrządów i urządzeń pomiarowych znajdujących się na terenie Wodzisławia. W między czasie zostaje zawieszona antena. Jest nią G5RV, oraz dipol niesymetryczny.
Około 15.10.`79r do Antoniego Magiera - SP9FRZ, ówczesnego ucznia Technikum Wieczorowego, przychodzi inż. Henryk Waniek z propozycją pomocy w utworzeniu przy Zespole Szkół Zawodowych- radioklubu. W tym samym dniu, dokonuje się rozmowę w tej sprawie z SP9DFQ - Edwardem Wojczewskim z Gorzyc oraz

SP9FUC - Jurkiem Kolorz z Pszowa o zgodę na operatorów odpowiedzialnych. Zgodę od nich otrzymano.
W tej grupie wraz z inż. Wańkiem opiekunem z ramienia szkoły, wystąpiono do ZOW PZK w Katowicach o reaktywację wodzisławskiego klubu i przydzielenie znaku nadawczego.
Należy podkreślić, niesłychanie przychylne ustosunkowanie się dyrektora szkoły, którym jest inż. Janusz Brzęczek z Rybnika.
Klub otrzymuje pomieszczenia osobno na sprzęt i klub właściwy. Pomieszczenie należy adaptować. Przeprowadza się remont pomieszczenia wykonując wszystkie prace w ramach pracy dyplomowej. Prace wykonywane są przez grupę czterech uczniów, w której jest Antoni SP9FRZ. Wykonywane są prace instalacji elektrycznej, antenowej, uziemienie. Anteną jest G5RV. Wymalowano ściany i posiadane meble. Dokonano zakupu wielu elementów potrzebnych w pokoju klubowym łącznie z karniszem i firaną. Dokonano wiele napraw sprzętu.
Otwarcie miało uroczystą oprawę, łącznie z osobą dyrektora szkoły. Po wielu latach początkowych działań w poszukiwaniu lokalu, odpowiedzialnych operatorów klub nareszcie posiada swój lokal. Licencja-zezwolenie, nadeszło 12.07.1981r. Datowane z dnia 04.06.1981r nr 85/5/k/81.


Duża radość i początek kolejnego etapu już licencjonowanego klubu krótkofalowców!!

Pełna nazwa klubu brzmiała: Radioklub Młodzieży Górniczej przy Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki ul.Gałczyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski.
Radość nie trwała długo. 13 grudnia 1981r - stan wojenny. Działalność związkowa na terenie całego kraju jest zabroniona. Jest zakaz nadawania i zgromadzeń.
Licencję i urządzenia krótkofalarskie musiano zdeponować. Uczyniono to w Raciborzu w Urzędzie Pocztowo- Telekomunikacyjnym przy ul.Pocztowej 14.
Dnia 15.03.1982r klub otrzymuje pismo z ZOW PZK informujące, że działalność klubów krótkofalarskich jako stowarzyszenie wyższej użyteczności nie zalicza się do organizacji społecznych zawieszonych w okresie stanu wojennego i pomimo zawieszenia pracy w eterze, morze prowadzić działalność na terenie lokali klubowych.
Dnia 10.11.1983r na podstawie kolejnego listu z ZOW PZK w Katowicach przychodzi informacja o konieczności odebrania w Katowicach do 15.12.1983r wniosków o aktualizację zezwoleń klubowych.
Dnia 01.02.1984r odbyło się zebranie członków klubu.
Poruszono sprawę zawieszonej licencji po stanie wojennym, druku kart QSL, brakującego sprzętu będącego na stanie posiadania przez klub, sprzętu posiadanego a niesprawnego i jego naprawa. Postanowiono utworzyć fundusz klubowy, zachowano dzień klubowy-środy. Postanowiono zawiesić następną antenę- dipol niesymetryczny wg czasopisma Re.4/1974 i przychylono się do prośby kol. Wiesława Postawka o licencję SWL , którą otrzymuje w dniu 13.04.1984 r ze znakiem nasłuchowym SP9-3895-KA .
Do końca 1984 r pracowano jeszcze w następujących zawodach: Dzień Górnika od 01.12.1984 r  -  operatorami są Antoni  SP9FRZ oraz Marian SP9HTE, Wiesiek - SP9-3895-KA i Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919 w dniu 27.12.1984 r  operatorem jest Antoni SP9FRZ.
Początek 1985 r rozpoczyna się również zawodami- Maraton Warszawy od 14 do 17 stycznia operatorem jest Wiesiek SP9-3895-KA, Marian SP9HTE oraz Antoni SP9FRZ.
22.04.1985r  -  przeprowadzono ostatnie łączności przed przeróbką transceivera przez SP9HVW.
W kwietniu 1985 r  przyznano klubowi radiostację typu FM 325. Duże urządzenie -nieczynne, lampowe, bez instrukcji, posiada własny stabilizator magnetyczny stabilizujący napięcie sieciowe. Jest urządzeniem w części odbiorczej i nadawczej do pracy stabilizowanej rezonatorami kwarcowymi w dziesięciu częstotliwościach.
Instrukcję organizuje kol. Henryk SP9 2845 z Gdyni lub Gdańska. Antoni SP9FRZ kreśli wszystkie schematy na kalce kreślarskiej i wykonuje kopie. Wraz z kol. Zdzisławem Skomorowskim SP9-4900-KA, próbuje stację uruchomić. Sprawdzane są zasilacze oraz zdalne sterowanie stacją . To pracuje. Organizowane są rezonatory kwarcowe do odbiornika i nadajnika. Sprowadzono je z Krakowa, ale odbiornik nie pracuje. Brak generatora sygnałowego, uniemożliwia uruchomienie odbiornika.
W międzyczasie naprawia się sprzęt elektroniczny szkoły jak przyrządy pomiarowe uniwersalne, zasilacz elektroniczny stabilizowany nawet dwie sztuki.
10.06.1985 r  - zwołano kolejne zebranie, na którym omówiono dalsze sprawy klubu
- zwrócenie po stanie wojennym licencji
- druku kart QSL,
- wykonanie pieczątek,
- wyjaśnienie do ZOW PZK w Katowicach o posiadanym sprzęcie (po weryfikacji w obecności Antonieg SP9ERV),
- dalszą aktualizację gazetki szkolnej o klubie.
W kwietniu 1985 r otrzymujemy wiadomość z drukarni w Rybniku o możliwości odebrania wydrukowanych kart QSL. W połowie kwietnia udajemy się po gotowe karty. Jadą Wiesiek SP9-3895-KA oraz Antoni SP9FRZ , jest ich 10 tys. sztuk Nareszcie jest możliwość uzupełnienia wszystkich zaległości w wypisaniu QSL-ek za zrobione QSO`s.
Do przewertowania , posortowania i sprawdzenia jest 875 QSO. Zajmuje to wiele czasu i cierpliwości. Tą sprawą zajmuje się Antoni SP9FRZ. Wypisane QSL-ki wysyła się do QSL Managera, którym jest Antoni  SP9ERV potem Romuald SP9FTJ i ponownie Antoni SP9ERV.
Wykonuje się skorowidz wszystkich zrobionych stacji, gdzie zaznacza się znaki stacji, otrzymane i wysłane karty. Trwa to z przerwami do połowy 1986 roku.
  01.12.1986   -  do południa, zawieszono nową antenę Delta Loop 3x28 m a po południu wzięto udział w zawodach z okazji Dnia Górnika 1996. Operatorami byli; SP9HTE, SP9FRZ, SP9 3734-KA -Andrzej Porwoł. Zawody trwały trzy dni. Natomiast 27.12.1986  - uczestniczono w zawodach Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919. Operatorem jest SP9FRZ.
22.07.1987  -  uczestniczymy w zawodach "Manifest Lipcowy PKWN-1987"
29.07.1987    - uszkadza się transformator WN. Od razu zostaje wybudowany a Staszek  SP9-4095-KA przynosi z domu transformator z odbiornika radiowego i 05 lipca zostaje zabudowany, choć z pewnymi trudnościami, ale udaje się transceiver uruchomić.

  Natomiast 31.08.1987 r w przeddzień oddania do użytku nowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Rydułtowach- Os.Orłowiec przy ul. Raciborskiej, klub SP9PKM instaluje się w tej szkole, aby uczcić tę uroczystość. Zezwolenie z PIR-u otrzymujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. W szkole otrzymujemy osobny pokój do tej pracy a od następnego dnia rozpoczynamy pracę łamiąc się przez "9" (SP9PKM/9). Praca ta trwa do 07.09.1987r.
Operatorami są:

Antoni Magiera  SP9FRZ ,

Leonard Dombrowski SP9-4132-KA ,

Andrzej Porwoł SP9-3734-KA ,

Marian Czerwiński SP9HTE,

Jan Musioł SP9AHA ,

Jerzy Kolorz SP9FUC,

Wiesław Postawka SP9-3895-KA ,

Marian Kocur SP9-3736-KA ,

Jerzy Molitor SP9-4171-KA .
Były poważne zamiary, aby pozostać w tej szkole jako stacja mająca z drugiego QTH. Ale w późniejszym czasie zrezygnowano z tego zamiaru.
1987.10.14  -  uczestniczymy w zawodach z okazji "Dni LWP i tygodnia LOK". Operatorem jest Antoni SP9FRZ.
W grudniu, 01-go i 02-go ponownie stacja bierze udział w górniczych zawodach górniczych. Operatorami są : Antoni SP9FRZ oraz Stanisław Mokry SP9-4095-KA .
  1988.04.12  -  pojawiamy się na falach UKF emisją FM(F3E) w piśmie 2m. Pracujemy na urządzeniu własności kol. Mariana SP9HTE. Anteną jest SLIM JIM umieszczony w pokoju klubowym. Pierwsze łączności prowadzi Leonard SP9-4132-KA. Urządzeniem jest radiotelefon lampowy FM 302.
   1988.10.24 - to początek konkursu z okazji 14-go Tygodnia Techniki ROW-u. Operatorami są Zenek Jenczmionka, SP9SNK oraz Antoni SP9FRZ.
Jak co roku, 27 grudnia uczestniczymy w zawodach Hołd Powstańcom Wielkopolskim.
W 1989 r aktywność na pasmach jest bardzo mała gdyż uczestniczymy tylko w zawodach "Manifest PKWN" -22 lipca oraz w konkursie 15 Tygodnia TECHNIKI ROW.
Operatorami są Zenek Jenczmionka oraz Antoni SP9FRZ.
Natomiast grudzień to miesiąc zawodów barbórkowych, które są 03-go grudnia.
Nasz klub odwiedzany jest przez uczniów szkoły, jednak bez większego zainteresowania. Zdarza się, że odwiedzają nas osoby przez kilka dni klubowych .
Rok 1990 także nie jest bogaty w wydarzenia.01 czerwca to zawody z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka gdzie operatorem jest Antoni SP9FRZ.

1991-1995


Kolejny 1991 rok. Aktywnym operatorem stacji jest młody chłopak Adam Gasz z Rydułtów. Jednak jest bez znaku nasłuchowego. Ale dobrze pracuje jako operator. Dużo czasu poświęcamy na dyskusjach o sprawach klubowych, i operatorstwie a dokonując napraw starego sprzętu klubowego oraz szkolnego, staje się to powodem wielu dyskusji na tematy techniczne.
Rozpoczynający się nowy rok szkolny jest powodem napływu nowych osób do klubu. Jest także yl-ka, Monika Gwiżdż.
Potem okazało się, że owi uczniowie, mieli "nakaz" chodzenia na nasze zajęcia, co było dużym nieporozumieniem . Po przeszło miesiącu na nasze zajęcia chodziły już tylko osoby -członkowie klubu. W tym czasie, prowadzi się wiele łączności na UKF-ie w celach szkoleniowych i pokazowych.
Miesiąc październik jest zazwyczaj miesiącem konkursu Tygodnia Techniki ROW-u. tym razem ma to także miejsce Operatorami są : Antoni SP9FRZ, Adam Gasz, Piotr Kobylański oraz Monika Gwiżdż.
Monika wykonała dla klubu, specjalny afisz z używanymi skrótami i literowaniem naszego znaku, QTH i Lokatorem. Wygląda to bardzo efektownie. Natomiast Adam Gasz wykonuje z posiadanych dokumentów i schematów dokumentację techniczną ładnie oprawioną.
Monika bierze udział w zawodach "Łowy na lisa"
  1992 rok, jest rokiem 200-lecia Kopalni Węgla Kamiennego "Rydułtowy" w Rydułtowach.
  W czerwcu dokonywane są przygotowania do obchodów tej rocznicy. W Niewiadomiu-dzielnica Niedobczyc , przy Szkole Podstawowej nr 23 -ul. Sportowa, na boisku szkolnym przygotowane są namioty i antena UKF-owa oraz obszerne miejsce -boisko szkolne, do startu balonu.
Z jego pokładu prowadzone będą łączności UKF-owe przez Leonarda SP9SNK.
  20 czerwca następuje objazd wszystkich przyszłych stanowisk pracy radiostacji, które będą pracowały w tej imprezie przez Jerzego Kuczera SP9UC , Antoniego SPFRZ , Jerzego SP9ETK,i kilku innych osób - organizatorów tej imprezy. Klub SP9PKM reprezentowany będzie przez Adama Gasz (późniejszego SP9GCV), a praca będzie miała miejsce z byłego szybu "Cecylia" na pograniczu Rydułtów i Gaszowic.   
  1992.06.27 - dzień obchodów. Adam Gasz pracuje pod znakiem SP9PKM/9. Robi 40 QSO jest podekscytowany tą pracą, choć lokalizacja nie jest dogodna ze względu na niskie położenie terenowe tego szybu.

Antoni SP9FRZ/9 pracuje z konstrukcji szybu wentylacyjnego III "Dicke" kopalni KWK Rydułtowy na terenie gminy Piece również w paśmie 2m UKF emisją FM.Z tego samego miejsca odbywa sie praca Kolegów Andrzeja Porwoł SP9-3734-KA  oraz Wiesława Postawka SP9-3895-KA  w paśmie Obywatelskim 11m CB emisją AM.

1992.10.23 - uczestnictwo w kolejnym "Tygodniu Techniki ROW"-u. Konkurs trwa tylko jeden dzień.
Ciekawostką jest, duże zainteresowanie naszym klubem osób, będącymi CB-stami. Od 23.04.1993 r do klubu przyszły cztery osoby. Od 16.05.1993 r -siedem. Nie mieścimy się w pomieszczeniu, bo jest ciasno. Trwało to do 21.01.1994 r (po tym dniu  do klubu nie przyszła z tego zespołu, żadna osoba).W tym dniu jak grom z jasnego nieba padają uwagi z grupy, CB-stów, że nie są dopuszczani do klubowej radiostacji i nie pozwala im się prowadzić łączności.

Było to dużym zaskoczeniem. Kiedyś ktoś z tej grupy osób, prowadził QSO. Prowadził łączność z rażącymi naleciałościami stosowanymi w paśmie obywatelskim -CB.
W ich obecności przeprowadzono bardzo wiele QSO, zwracając im uwagę, jakie stosować określenia i prawidłowe zwroty stosowane w krótkofalarstwie.
W międzyczasie ze swej grupy, wykluczyli kilka osób z powodu niewłaściwego zachowania się w paśmie CB.

 

Poważnym ciosem, jest śmierć kol. Zdzisława SP9 4900 KA -(1993.07.25).
Prace nad uruchomieniem urządzenia opóźniają się. Zdzisław brał czynny udział w uruchamianiu radiotelefonu FM 325. Zna się na technice lampowej.

O jego śmierci dowiedzieliśmy się dopiero 03 września. Do klubu przyszła jego żona z zapytaniem, co ma zrobić z jego licencją nasłuchową.
Również od września czynione są starania o uruchomienie się w paśmie 2m. Udało się to dopiero 22.IX.1993 r. Jest to radiotelefon FM 3001 o mocy 8W.
Daje to możliwość kontaktu z lokalnymi stacjami i członkami klubu. Od razu instaluje się antenę na dachu budynku. Anteną jest ponownie Slim Jim, gdyż była ta antena przechowana w pomieszczeniu klubowym.
Prowadzi się wiele QSO na UKF-ie, gdyż jesteśmy jednak nową stacją w tym paśmie.
Od czerwca 1994 r  pojawiły się w klubie nowe młode osoby: Mariusz Durka, Jacek Kujawski i Grzegorz Balicki. Wszystkie te osoby otrzymują znaki nasłuchowe z rąk Antoniego SP9FRZ gdyż Antoni otrzymuje z Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach zezwolenie na wydawanie licencji nasłuchowych. Znaki nasłuchowe wydawane są z przydzielonego przedziału cyfr, z których te licencje się wydaje. Jest to przedział od SP9 5090 KA do SP9 5120. Licencje wydawane są od 01.07.1994 r.
W sierpniu 1994 r dokonujemy generalnego remontu pomieszczenia klubu. Klub odzyskuje nową szatę znów staje się czysty. Włożono wiele pracy pomalowano także metalową drabinę prowadzącą na dach sali gimnastycznej.
21.04.1995 r dociera do nas niedobra wiadomość. 

Wypowiedziany nam zostaje zajmowany lokal i mamy opuścić teren szkoły. Nasze pomieszczenie ma być przeznaczone na magazyn sprzętu sportowego dla "czołowej" drużyny piłki "gumowej" ręcznej (zgryźliwie). Opuszczenie ma nastąpić z dniem 18.06.1995 r.
Dyrektorem jest Kłosek Stanisław z Marklowic a "czołowym " sportowcem trenującym tę drużynę jest Łupierzowiec. Antoni SP9FRZ usiłował rozmawiać z dyrektorem, ale rozmowa nie była przyjemna-mówił; ...nie mamy, o czym mówić macie opuścić teren szkoły pomieszczenie jest nam potrzebne...nie mam z was pożytku.
Po 16-tu latach obecności, trzeba będzie zakończyć działalność klubową.
Czynione są poszukiwania lokalu na terenie Wodzisławia i Rydułtów.
Czynione są rozmowy z dyrekcjami szkół podstawowych nr 2 w Rydułtowach przy ul.
Raciborskiej 270 i nr 4 przy ul.Mickiewicza 33. W obu przypadkach jest możliwość
otrzymania pomieszczenia, ale z ograniczeniem czasowym - trzeba dzielić się
z inną grupą zainteresowań.
W Wodzisławiu są pomieszczenia ,naturalnie płatne o odpowiedniej dla nas wielkości ok.8 i 10m kwadratowych. Pomieszczenie na poddaszu w bloku przy ul.Kubsza oraz w pomieszczeniach na strychu w osiedlu Dąbrówki. Jak widziałem - to warunki antenowe nie są korzystne i są w otoczeniu mieszkań.
Rozmowy i poszukiwania pomieszczenia na klub toczyły się od lipca do końca września.
W klubie spotykaliśmy do końca roku szkolnego -16.06 1995 r. Będąc w pierwszych dniach lipca w szkole przy ul.Gałczyńskiego, nasze szafy były wyniesione na korytarz. Brak było wielu narzędzi. Lampy biurkowej, lutownicy pistoletowej, zasilacza do radiotelefonu FM 3001, wiadra ocynkowanego, zmiatka i szufli, gaśnicy śniegowej, przedłużacza sieciowego z listwą 4-ech sztuk gniazdek sieciowych cyny i kalafonii oraz inne drobne elementy elektroniczne.
Zmuszeni zostaliśmy do pozostawienia metalowego regału, wykonanego przez Janusza Koczy SP9-4451-KA.
Nieoczekiwanie z pomocą przyszedł Jurek SP9FUC, który zaproponował przeprowadzkę do Pszowa.
Zorganizował transport - samochód bagażowy i jednym kursem przewieziony został sprzęt do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie przy ul.Traugutta 12.
Miało to miejsce 04.10.1995 r. Tydzień później, zawieszono antenę G5RV. Uczestniczyli w tym Jerzy SP9FUC, Janusz SP9UOP, Stanisław SP9TPB, Antoni SP9FRZ . Zwieszona została pomiędzy budynkiem szkoły a pobliskimi drzewami od strony północno-wschodniej w kierunku bloków osiedla Kraszewskiego.
Antenę na UKF zawiesił Janusz SO9UOP. Była nią Ringo Ranger. Antena ta zakupiona została od żony Zdzisława SP9-4900-KA, już po jego śmierci.
Znak klubowy łamany był przez "9", gdyż nie posiadamy zaktualizowanej licencji-zezwolenia.
Pomieszczenie znajduje się na poddaszu z skośnym - łamanym sufitem. Zajęcia odbywają się w dalszym ciągu w piątki. Jest przyjemnie, ciepło zimą. Większa część łączności prowadzone są na UKF-ie. Spotkania upływają na rozmowach i wspomnieniach. Ponieważ nasz transceiver, wg SP5WW na wyższych pasmach nie pracuje, dlatego nie robi się DX-ów. Pomieszczenie to służy poza dniami klubowymi do spotkań nauczycieli z rodzicami, którzy przychodzą do szkoły po informacje o swych "pociechach".

1996-2000


Pod koniec roku szkolnego w czerwcu 1996 kolejna przeprowadzka na szczęście do innego pomieszczenia tej szkoły. Odbywa się remont górnego piętra. Od września znów normalnie odbywają się zajęcia w nowym pomieszczeniu poddasza. Przewieszenia anteny dokonano w pierwszych dniach września.

W październiku 1996 r Wiesław  SP9-3895-KA  przystępuje do egzaminu na Świadectwo Radiooperatora klasy B , Świadectwo to zostaje wydane 20.11.1996r.

Zostaje przydzielony znak wywoławczy SQ9GAI .

W pierwszej połowie 1997 r powstaje propozycja przeniesienia klubu do MOK-u (Miejski Ośrodek Kultury), przy ul.Traugutta 1.
Jest pełna aprobata członków klubu, gdyż pracownikiem MOK-u jest Jurek SP9FUC.

Odbywa się przeprowadzka. Dokonują ją: Jerzy SP9FUC, Stanisław SP9TPB, Eugeniusz SQ9HZM, Janusz SP9UOP. Ma to miejsce w połowie czerwca 1997r.
Przeniesiono tylko najbardziej potrzebne rzeczy większość pozostawiono jako sprzęt mniej wartościowy, choć oscyloskopy C1-13 nr 11081(bez zasilacza), "Orion"-EMG-1543/C nr 317313, generator akust.GDA-1 (30Hz-20kHz) nr 40,generator odb. "Miki" typ TP-529 nr 1, gen. BM 223 "Tesla"(30kHz-30MHz)nr 61.7286, gen. grup impulsów GGI-2 nr 017 i miliwoltomierz szerokopasmowy WMV-1A nr 226,gen.-falomierz RFT 183 (20-300 MHz) nr 1376 przewieziono do ZOZ-u w Rydułtowach, aby ustrzec od rozbiórki mimo ich starości. Sprzęt sukcesywnie przewoził Genek SQ9HZM, jadąc po spotkaniach klubowych do domu, zabierał je do swego samochodu i przewoził do ZOZ-u, jadąc przez Rydułtowy.
Generator "Tesla" BM 286(0-10MHz)nr 205525 przekazano Józefowi SP9EYX. Miernik dobroci MQL-1B nr 446 i radiotelefon FM 352.10.IV pozostały w klubie.
Natomiast oscyloskop UKI-1 (NCI910)nr 588404 i ZPT 00141 nr14 zostały rozebrane na przysłowiowe "śrubki"".
Działalność rozpoczyna się od zawieszenia anten. Pierwszą jest W3DZZ. Zawieszona nad budynkiem. Kolejna to Ringo Ranger. Praca odbywa się od łączności na UKF-ie od 05 lipca 1997 r. Pierwsza łączność na KF-ie przeprowadza się 11 września 1997 r.
Powstaje decyzja aby transceiver dać do przejrzenia Józefowi SP9HVW. Do klubu swoje urządzenie przynosi Jurek SP9FUC. Jest nim FT 757 GX. Przeprowadza się bardzo wiele QSO. Nasz klub bierze po raz pierwszy udział w międzynarodowych zawodach CQ WW DX CONTEST.
Zawody trwają od 25.10 do 26.10.1997 r. Operatorem jest Genek SQ9HZM. Przeprowadza samodzielnie 289 QSO.
Od tego czasu prowadzone są łączności prawie wyłącznie na wyższych pasmach.
Pojawia się wiele DX-ów. Wysyła się wiele kart QSL, otrzymujemy potwierdzenia od stacji DX-owych. Jest duże zadowolenie. Transceiver jest od Jerzego SP9FUC, łączności przeprowadza Genek SQ9HZM. Nie mając licencji 1 kat rekompensuje sobie to łącznościami w klubie głównie DX-ami.
Pojawiają się kolejne dyplomy. Transceiver wg SP5 WW jest w przeróbce i modyfikacji. Czołowy konstruktor Józek SP9HVW, zmienia filtr p.cz z 4.....MHz na PP9A2. Potem zabudowana zostaje synteza PLL. Są kłopoty z obsługą. Synteza nie jest stabilna. Po jakimś czasie ponownie zostaje zabrane do naprawy i zestrojenia.
W tym czasie aby nie było przestoju w pracy naszej stacji do klubu swoje urządzenie ponownie przynosi Jurek SP9FUC.
Są kolejne DX-y. Nasze spotkania klubowe przebiegają kolejno na dyskusjach i dokonywaniu łączności.
Jest maj 1998. Decydujemy się na remont pomieszczenia klubowego. Wykonane zostaje wyłącznie własnymi środkami, przez kolegów: Jerzy SP9FUC, Andrzej SP9EJ, Stanisław SP9TPB, Janusz SP9UOP, Genek SQ9HZM.
Odremontowane pomieszczenie klubowe jest powodem do dalszej pracy a głównie pomysłów.
I tak właśnie zrodził się pomysł zorganizowania po raz pierwszy uroczystego spotkania barbórkowego który odbył się 04 grudnia 1998 roku.
Kolejnym pomysłem jest propozycja uruchomienia PR (pakiet radio).
Jest to możliwe dzięki pomocy klubu SP9KJT a głównie kol. Jacka SP9IKF. Podarowano nam radiotelefon FM 3001, który został przestrojony przez Janusza SP9UOP.
Potrzebny modem zakupiono od Jurka SP9TCE z Gliwic.
Radiotelefon FM 3001 dar od klubu SP9 KJT.
Zakup modemu do PR od Jurka SP9TCE.
Druk kart QSL finansowane przez MOK. Zdjęcie wykonał fotograf pan Łękawski z Pszowa natomiast druk wykonał SQ6CWP. Cena druku i przesyłki zamknęła się ca 447,40 PLN.
Przesyłkę pocztową odebrano '98.07.08.
1999.08.11-14  -praca Stanisława SP9TPB i Genka  SQ9HZM z Srebrnej Góry lok JO80HN, pasmo Gór Sowich pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Nową Rudą.
1999.09.10  - antena 14 AVQ jako dar od Antoniego SP9ERV i jej remont, komputer, klawiatura, monitor RVG dar od Michała SQ9GAD ,programy komputerowe instalowane przez Mariusza SP9DIQ do posiadanego komputera.

2001-2007


2001.04.07  - praca w SPDXC. Operator Andrzej  SP9EJ.
2001.06.09-10 -praca na stadionie "KS GÓRNIK PSZÓW" z okazji VI-Dni Pszowa.
 2001.07.07 - praca w zawodach, III Próby Subregionalne I Regionu IARU lok JO90FB,na terenie byłej hałdy KWK"Anna".
2001.08.24  - Pojawia się klubowa strona internetowa z krótkim rysem historycznym klubu, redagowaną przez Antoniego SP9FRZ . Opiekunem tej strony jest Mariusz SQ9DIQ. Adres tej strony :www.sp9pkm.phg.pl.
2001.09.01 - W gazecie lokalnej "Nowiny Wodzisławskie" nr 31 str. 14 ukazuje się artykuł o naszym klubie.
2001.10.05  - Demonstracja zakupionego przez MOK w Pszowie, transceivera IC 706 od kolegi Piotra SP9QMP. Transceiver ten zostaje wypożyczony koledze Wojtkowi -SP9PT na czas trwania ekspedycji na wyspę Norfolk oraz Borneo, która będzie trwać do 12 listopada 2001r.
2001.10.06  - praca w zawodach IARU VHF 432MHz-47GHz. Operatorem jest Bolesław SP9JDP.Lok JN99HW.
Składka na zasilacz. Zakup 18.XI.2001, cena 450,- PLN od SP9TCE
2001.X.28  - spotkanie w Klubie NOT przy KWK "RYMER". SP9PT i SP9EVP opowiadają o wyprawie na Norfolk i Borneo.
2001.X.30  - tradycyjna "Barbórka" w klubie z gośćmi SP9PT i Dyr. MOK-u pszowskiego.
2001.XI.23  - Pierwsze qso przeprowadzone na TRX IC 706.
2001.XII.28  - spotkanie klubowe z gośćmi  Antonim SP9ERV i jego synami Kazimierzem DL0MCZ (w SP znak SP9UON)  oraz Leszkiem SP9LJD.
2002.I.04  - pierwsza obecność kol. Piotra SP9QMP w klubie SP9PKM.
2002.I.25  - przez pomieszczenie klubowe firma budowlana dokonuje instalacji lutni wentylacyjnej dla sali widowiskowej. Trwa to do 01.III.'02.
  2002.II.27 - Jurek SP9FUC załatwia dla klubu FM 3001- 5 sztuk. Otrzymują je:AntoniSP9FRZ , Adam SP9-32013 (późniejszy SQ9JKS), jedna sztuka zostaje przestrojona na pasmo amatorskie 145MHz emisją FM do pracy w klubie.
2002.III.05  - Jerzy  SP9FUC i Stanisław SP9TPB dokonują układania sprzętu klubowego na swoje miejsce do wymalowanego po remoncie klubu.
2002.III.15  - ostatecznie uporządkowany klub. Pierwsze spotkanie po remoncie.
2002.IV.05 - prezentacja anteny , tzw"pałka" o symbolu: 32812/1 RADMOR GDYNIA, na qrg rezonansową 150 MHz . Obecność w klubie po bardzo  długim czasie Adama Gasz SP9GCV
2002.IV.09  - koledzy: Jerzy SP9FUC,Stanisław SP9TPB,Genek SQ9HZM instalują na dachu MOK-u nowo zakupioną antenę o symbolu GP-7 (SP7GXP), pracującą od 7 MHz do 145 MHz - 9 pasm.
2002.IV.12 - strona internetowa naszego klubu została przez kol. Mariusza SQ9DIQ zmieniona na nowy adres : http:// sp9pkm@interia. pl .
2002.IV.26  - zabudowa na dachu MOK-u anteny "pałki"-32812/1 RADMOR. Przewód antenowy został sprezentowany przez Bolka SP9JDP.
  2002.V.10 - pomoc finansowa dla SP9SDV , SP9-4171-KA. Dokonano zakupu glukometru GLUKOTREND 2 o wartości 256,-PLN. Wzięły w tym udział osoby:SP9FUC(SP9-1663)SP9FRZ(SP9-1859)SP9HTE(SP9-2047),SP9HVW(SP9-2068)SP9JDP(SP9-2812)SP9LIZSP9QZI(SP9-7450-KA)  ,SP9TPB(SP9-4095-KA)SP9UOP(SP9-4052-KA)SQ9ANTSQ9GAD(SP9-4660-KA)SQ9GAR, SQ9HZM(SP9-3405).
2002.VII.06  - SP9FRZ otrzymuje z klubu oryginalny program na dyskietce, pod nazwą "CYBORG" napisanego przez. SQ1FTB V.# 2.21 do prowadzenia elektronicznego dziennika stacyjnego klubu SP9PKM. Antoni w domowym komputerze wprowadza klubowe łączności z pisanego dziennika stacyjnego następnie przegrywa je na dyskietkę a w klubie wprowadza do klubowego komputera tworząc tym samym dziennik elektroniczny.
2002.VII.12  - w klubie gościły osoby piszące artykuły do dwutygodnika "KLUKA". Pismo drukowane i wydawane w Rydułtowach. Osobami tymi byli: Henryk Machnik i Bogumił Kosowski. Napisany artykuł mówił o działalności i osiągnięciach naszego klubu.
Uszkodził się "kolorowy" monitor od komputera. Monitor ten to dar od Michała SQ9GAD. W międzyczasie otrzymujemy monitor monochromatyczny od MOK-u. Przynosi go Dyrektor MOK-u, na czas nieograniczony.
2002.VII.27 - do klubu przyniesiony zostaje inny monitor także "kolorowy" tym razem od Adama Gasz (późniejszy SP9GCV mieszkaniec Górek Śląskich a pochodzący z Rydułtów
2002.VIII.29  - Adam Gasz otrzymuje w URTiP w Katowicach znak SP9GCV. Znak ten nie jest jeszcze w formie dokumentu ale jest oczekiwany przez Adama. (URTiP- Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, to pełna nazwa tej instytucji po 1.IV.2002r).
2002.IX.18  - Adam Gasz otrzymuje dokument -zezwolenie i znak SP9GCV.
  - dostrojona zostaje antena GP 7 .
2002.XI.28  - kolejne bardzo uroczyste spotkanie klubowe- Barbórkowe, członków klubu Powstają nowe pomysły, składka członkowska na nie zmienionym poziomie 3,- PLN na miesiąc. Ma być drugi komputer o szybszym działaniu-do logowania QSO i programów użytkowych
2002.XII.14  - W Piekarach Śląskich, egzamin na świadectwo uzdolnienia I kategorii. Zdają kol. Mirek SP9-7450-KA ( później SP9QZI) , Bogdan SP9QZZ oraz Mariusz SQ9ITD.


2003.II.07 - zbierane są składki i pieniądze na klubowy PA i wzmacniacz w. cz. w jednej obudowie pracujący na UKF-ie.
2003.II.14  - otrzymujemy komputer wprawdzie wybrakowany bo bez twardego dysku. Komputer zabiera Adam SP9GCV w celu jego uzupełnienia, natomiast Antoni SP9FRZ zabiera klawiaturę aby ją oczyścić.
2003.II.28  - komputer zostaje przez Adama SP9GCV przywieziony i programy ze "starego" przegrane do "nowego".
2003.II.28  - prowadzenie elektronicznego dziennika stacyjnego powierza się Wojtkowi SP9-31003.
2003.VIII.08 - w klubie gości kol. Kazimierz PY5ZHP z Brazylii dzięki Piotrowi SP9QMP u którego na krótki czas się zatrzymał.
2003.VII.27 - zakupiony został przez dyrekcję MOK- u, obrót do anteny UKF "żyrardowski" o nazwie SPID ELEKTRONIK. Do kompletu wchodzą sterowniki i oprogramowanie.
2003.IX.19  - dokonano zabudowy masztu antenowego wraz z anteną podarowaną przez Stanisława SP9TPB . Jest nią 16-to elementowa antena Yagi. Zabudowana została w polaryzacji poziomej. Zabudowy dokonali:Jerzy SP9FUC, Antoni SP9FRZ, Adam SP9GCV, Stanisław SP9TPB, Genek SQ9HZM, pomagali: Janusz SP9UOP, Adam SP9-31013.
Wystąpiły kłopoty z sterowaniem anteny przez układ elektroniczny- sterownik. Postanowiono oddać sterownik do naprawy.
2003.X.31 - w klubie uruchomiony został internet. Bardzo duże zainteresowanie. Oglądanie różnych stron internetowych oglądanie programów.
2003.XI.14  - obecność pani redaktor z regionalnej rozgłośni radiowej "VANESSA" z Raciborza, która przeprowadziła wywiad z członkami naszego klubu. Wywiad został nadany przez tę rozgłośnię 21.listopada o godzinie 12:30 na częstotliwości pracy tej rozgłośni UKF 100,3 MHz.
2003.XI.21 - wykorzystując program komputerowy dokonano pierwszego QSO emisją PSK-31. Do tego celu wykorzystany został komputer laptop a połączenia z transceiverem dokonał Adam SP9GCV.
2003.XI.29  - na egzamin do Siemianowic Śląskich do URTiP-u udały się dwie osoby: Wojciech Kolorz SP9-31003 oraz Adam Grzenia SP9-31013 , którzy zdali go pomyślne uzyskując świadectwo uzdolnienia.
2003.XII.01  -  nadana zostaje druga część nagrania o naszym klubie przez rozgłośnię "VANESSA".
2003.XII.09  -  na spotkaniu krótkofalowców w Niedobczycach, kawiarnia "MIMOZA" została złożona propozycja Adamowi SP9-31013, aby prowadzić na czas nieobecności aktualnego QSL Managera SP9ERV biuro QSL. Adam zgodził się. A zatem w klubie mamy kolejnego funkcyjnego w OT PZK # 31.
2003.XII.12  -  uroczyste spotkanie "Barbórkowe" członków klubu w kawiarni "ADRIA" w Pszowie. W spotkaniu bierze udział 18 członków naszego klubu.
2003.XII.29   -  Adam i Wojtek otrzymują licencje odpowiednio: Adam Grzenia SQ9JKS i Wojtek Kolorz SQ9JKW.

2004.06.14 - Urząd miasta w Wodzisławiu Śląskim sponsoruje nam, okolicznościowe karty QSL do potwierdzeń łączności do dyplomu krajowego "Zamki w Polsce".
2004.07,12  - praca z zamku w Wodzisławiu Śląskim
2004.07.24  - praca z ruin zamku w Lubomii.
2004.07.30  - praca z zamku w Tworkowie.
2004.08.10  - praca z ruin zamku w Raciborzu.
2004.08.31  - praca z zamku w Chałupkach.
2004.11.27  - towarzyskie "Barbórkowe" spotkanie członków klubu SP9PKM w kameralnym gronie. W tym samym dniu rano Piotr SP9-1662 oraz Boguś (późniejszy SQ9JJH ) zdają egzamin na świadectwo uzdolnienia kategorii B, a Wojciech SQ9JKW zdaje egzamin z telegrafii na I kategorię.


2005.01.21 -  po długiej przerwie , nasz klub odwiedza Wiesław SQ9GAI. Są to pierwsze Jego odwiedziny od czasu istnienia klubu w MOK w Pszowie.
2005.02.11 - powstaje pomysł wyjazdu w okresie wakacji do Jury Krakowsko- Częstochowskiej jako praca z zamków.
2005.02.18 -  klub otrzymuje komputer z MOK-u w użytkowanie, bez monitora. Jest to trzeci komputer będący w posiadaniu klubu. Jeden używany jest do odbioru PR, drugi do logowania QSO, kolejny- trzeci do pracy w internecie.
2005.05.** - Bogusław SP9- 31027 zdaje egzamin na nadawcy w OK. otrzymując znak OK8PKM.
2005.06.01 do 2005.06.30  - praca naszej stacji pod okolicznościowym znakiem SN10MP. Okazją było dziesięciolecie uzyskania samodzielności miasta Pszowa.
2005.06.13 - zmiana licencji na pozwolenie. Powodem było zarządzenie URTiP' u (Okręgowy Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty), które zaleciło wszystkim nadawcom wymianę licencji na pozwolenie radiowe. Nowe pozwolenie jest aktualne na czas określony do 2010.06.13.
2005.06.14  - korzystając z okazji, członkowie klubu zdecydowali na załatwienie sobie znaku kontestowego o brzmieniu SN9J, który ma być używany podczas trwania zawodów w których klub będzie uczestniczyć.
2005.07.01 - dowiadujemy się że nasz członek klubu, Adam SQ9JKS opuści nas, odchodząc na rok do służby wojskowej.
Na początek do Torunia. Trzeba będzie również przekazać funkcję Okręgowego QSL Managera. Jest przyjęta propozycja,że obejmie ją Wojtek SQ9JKW. Wyjazd do Torunia ma miejsce 2005.08.02.
2005.07.08  - do klubu zaczyna uczęszczać Irek Kozielski, któremu wydano licencję SWL SP9-31033. Jako komendant obozu harcerskiego na prowadzonym obozie pokazuje harcerzom pracę krótkofalowców słuchając ich na odbiorniku radiowym.
2005.07.18  - założenie kolejnej anteny na pasmo 80 metrowe to Inverted V o skróconych wymiarach wg SP7LA. Antena posiada w swych ramionach trapy.
2005.08.24  - naszemu koledze Mariuszowi  SQ9DIQ urodził się syn któremu nadał imię Wojtek.
2005.09.20  - klub posiada stałe łącze internetowe, które wzbudziło bardzo wielkie zainteresowanie dla członków naszego klubu. Do tej pory praca w internecie miała miejsce nieregularnie- okresowo.
W tym samym miesiącu została zakupiona i zawieszona antena logarytmiczno- periodyczno- rezonansowa na pięć pasm amatorskich fal krótkich od 14 do 28 MHz składająca się z siedmiu elementów.
 2005.12.10  - kolejna Barbórka, zorganizowana przez kierownika naszego klubu Jurka SP9FUC, która odbyła się w kameralnym gronie w MOK- u.


 2006.01.10  - otrzymujemy na wyposażenie klubu od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach radiotelefon kanałowy firmy RADMOR na pasmo 432 MHz. Radiotelefon ten będzie wykorzystany w sytuacjach kryzysowych do powiadamiania o zaistniałej sytuacji głównie do łączności z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.
2006.06.14  - zabudowanie anteny na 145 MHz wraz z rotorem na dachu budynku MOK-u. Dach budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie jest na wysokości 317 m n p m. Oto pozostałe informacje z pomiaru:
Szerokość geograficzna Północna- 500 2' 25,7385"
Długość geograficzna Wschodnia- 180 23' 42,3238".
Na podstawie tych wartości nasz lokator nie zmienił się i jest to JO90EA.
Pomiaru dokonał Kol. Mariusz SQ9DIQ swym GPS-em.

 

2006.11.25-26  - nasi koledzy Adam SQ9JKS i Wojtek SQ9JKW, biorą udział w międzynarodowych zawodach CQ WW DX Contest CW pod znakiem SN9D.

SN9D jest znakiem kontestowym klubu SP9PZD z Rybnika.

2006.12.09  - członkowie naszego klubu obchodzą kolejną Barbórkę, zorganizowaną przez Jurka SP9FUC. Odbyła się ona w MOK-u w Pszowie. Specjalnym gościem był Romek SP9FOW, który bardzo ciekawie opowiedział o wyprawie statkiem „Zawisza Czarny” do Holandii oraz swojej współpracy z delegaturą UKE w Siemianowicach Śląskich. Kolejnym gościem był odchodzący dyrektor MOK- u mgr Marek Hawel, który w minionych wyborach samorządowych został wybrany przez mieszkańców Pszowa na burmistrza.

2007.04.26  - dokonano zakupu wzmacniacza PA do transceivera IC 706 od Henryka SP9JCS na trzech lampach 6P45C o mocy ~ 300 W. Zakupu dokonano z własnych funduszy.

  2007.05.19 - praca naszej radiostacji w zawodach:  „Zawody Zamkowe 2007” z zamku w miejscowości Raszczyce. Operatorami byli :Janusz  SP9UOP, Mariusz SQ9DIQ , Henryk SQ9MZ.

2007.06.01 do 2007.07.08  – praca naszej stacji pod znakiem HF750WS. Okazją było 750-lecie powstania i uzyskania lokacji oraz praw miejskich przez Wodzisław Śląski. Przeprowadzono 831 QSO, radiostacja była czynna na falach krótkich, jak i na UKF.

Pracowano między innymi ze stadionu sportowego w Wodzisławiu Śląskim.

Wszystkie łączności potwierdzono okolicznościową kartą QSL.

2007.12.07- Uroczyste spotkanie barbórkowe członków klubu SP9PKM, sympatyków i zaproszonych gości w gospodzie Tinca Nova w Krzyżkowicach.

 

  2008-2012

 

2008.03.07 - klub otrzymuje dwa komputery jako dar z Urzędu Miasta Pszów. W jednym z nich zainstalowany jest system operacyjny Windows XP Professional. W tym samym dniu zainstalowany został program logujący Logger 32 w celu zapoznania się z nim, gdyż dotychczas używany był programu logującego CYBORG 2.33. Program ten wzbudził duże zainteresowanie wśród członków klubu, zwłaszcza jego techniczne możliwości.

2008.06.05 – klub otrzymuje z rąk dyrektora MOK-u mgr inż. Michała Lorka TRx Icom IC 746 PRO.

2008.11.29 – kolejne spotkanie barbórkowe klubowiczów i sympatyków w gospodzie Tinca Novaw Krzyżkowicach. Tam, jak co roku, dochodzi do podsumowania wykonanych prac i osiągnięć związanych z naszym klubem. Dowiadujemy się, że prawdopodobnie Wojtek SQ9JKW zmieni pracę, a ta, nie pozwoli mu na prowadzenie oddziałowego biura QSL. Nie można było wyłonić nowej osoby na to stanowisko spośród nas. Sprawa zatem jest otwarta. Prawdopodobnie ten problem zostanie przedstawiony na spotkaniu krótkofalowców naszego regionu w Klubie NOT-u przy dawnej KWK Rymer w Niedobczycach, które odbędzie się 12 grudnia 2008 roku.

2009.04.23 – klub zakupuje nowy wzmacniacz mocy w. cz. Po wzmacniacz jadą do SP8 koledzy:Jerzy  SP9FUC, Stanisław SP9TPB i Wojtek SQ9JKW.

2009.05.25  - po testach nowego programu ostatecznie zmieniono elektroniczny dziennik stacyjny i z CYBORG 2.33 „przeszliśmy” na Logger 32. Kilku kolegów już używa tego logu, jednak pozostali nie mieli jeszcze styczności z tym programem logującym.

2009.08.01 – Nasz klubowy kolega Adam SP9JKS zmienia stan cywilny. Bardzo gorący dzień. Na uroczystościach weselnych jest delegacja w osobach: Jerzy SP9FUC i Antoni SP9FRZ, a Wojtek  SQ9JKW pełni funkcję starosty. Uroczystości mają miejsce w restauracji Artor w Rydułtowach, przy ul. Raciborskiej vis a vis szybu wentylacyjnego V- Agnieszka z KWK Rydułtowy.

2009.11.28 – Jurek SP9FUC kolejny raz organizuje klubowe spotkanie w restauracji Tinca Nova w Krzyżkowicach. Gośćmi są Henryk SP9JCS z Lubomii, Leszek SP9WZJ z Pszowa, Andrzej SP9AQF z Łukowa Śląskiego.

Na tym spotkaniu dowiadujemy się, że Wojtek SQ9JKW obronił pracę magisterską, uzyskując tytuł mgr inż. specjalność- automatyka.

2010.01.08 – adaptacja uszkodzonego laptopa (uszkodzona matryca LCD), do pracy z zewnętrznym monitorem, klawiaturą i myszką. W tym komputerze zostaje zainstalowana najnowsza wersja programu Logger 32. Jest on podstawowym dziennikiem stacyjny. Zmieniono również klubowego QSL managera z Wojtka SQ9JKW na Antoniego SP9FRZ.

2010.05.18 – Dokonuje się zabudowy „obrotu” do UKF-owej anteny. Prace wykonują koledzy Jurek SP9FUC, Mariusz SQ9DIQ oraz Wojtek SQ9JKW.

2010.05.21 - Dobiega końca ważność Pozwolenia Radiowego naszego klubu, które kończy się 12 czerwca 2010 roku. Załatwiane są stosowne dokumenty, które wysyłamy 26 maja do Delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich.

2010.06.30 – Klub otrzymuje odnowione Pozwolenie: Nr 95/K/F/2010, Kategoria 1.

Czas ważności pozwolenia: od 18.06.2010 do 13.12.2011. Podpisał: Dyrektor Delegatury w Siemianowicach Śląskich Grzegorz Doros. Pozwolenie załatwiała p. Małgorzata Pilarczyk.

2010.11.20 – Tradycyjne spotkanie barbórkowe członków i sympatyków klubu SP9PKM w Tinca Nova w Krzyżkowicach.

 

Styczeń 2011-na spotkaniu klubowym Kolega Adam SQ9JKS zaproponował aby klub SP9PKM był w roku 2011 aktywny w polskich zawodach, inicjatywa została przyjęta, pozostaje tylko obsada poszczególnych zawodów.

2011.01.14 – nasz kolega klubowy Mariusz SQ9DIQ proponuje wymianę monitorów starszej generacji – z kineskopem lampowym na monitory LCD. Monitory zostają zamienione.

2011.02.18 – Mariusz SQ9DIQ podarował nam do klubu inny komputer, zamieniając laptop z zewnętrznym monitorem (matryca laptopa jest uszkodzona).

2011.10.26 – Jurek SP9FUC dokonuje naprawy anteny (skrócony) Inverted V na pasmo 3.5 MHz.

2011.11.11-Szymon SWL SP9-31054 zdaje pozytywnie egzamin na Świadectwo Uzdolnienia.

2011.11.28 – Jerzy SP9FUC organizuje coroczne spotkanie członków i sympatyków klubu w Tinca Nova w Krzyżkowicach, jak co roku przedstawione jest sprawozdanie z działalności klubu zaproszonemu dyrektorowi MOK-u.

2011.12.13 – Jerzy SP9FUC dokonuje zabudowy anteny Big Star od Janusza SP9UOP na dachu MOK-u, co pozwala prowadzić QSO na UKF bez kręcenia anteną.

2011.12.23 – Nadeszło zaktualizowane pozwolenie dla klubu i jest ono ważne od 20.12.2011 do 19.12.2016.

2011.12.29-Szymon otrzymuje Pozwolenie Radiowe,został mu przydzielony znak wywoławczy SQ9KRC

2012.03.03-Janusz SP9UOP oraz Wiesław SQ9GAI biorą udzial w I Próbach Subregionalnych w tym roku,pogoda niesprzyjająca do wyjazdu w teren więc pracują z klubu.Do pracy na paśmie 144MHz Janusz montuje dwie sfazowane 10 elementowe anteny,natomiast Wiesław pracuje na klubowej antenie - pasmo 432MHz.Pod znakiem klubowym łącznosci przeprowadza Adam SQ9JKS.Odwiedza nas Grzegorz SQ9NOS.

2012.03.23 – W naszym klubie odbywa się pierwsze wyjazdowe Zebranie Nowego Zarządu Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK, wybranego na Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym dnia 18 marca 2012 roku.

Obecne były osoby: Prezes Rybnickiego Oddziału Terenowego – Hubert Marcinek SP9MDY, V- ce Prezes Tomasz Leszczyński SP9WLC, Sekretarz – Wojciech Kolorz SQ9JKW, członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej SQ9ANT.

W tym samym dniu swoje minione urodziny obchodzi Józef SP9HVW.

2012.07.13 – kolejne spotkanie wyjazdowe w Tinca Nova w Krzyżkowicach.

2012.10. 09 – dołącza do nas nowy członek klubu SQ9CNC Kazimierz Bolesław Kowalik z Biertułtów.

2012.11.23 – Józef SP9HVW demonstruje Trx homodynę Husarek. Jest to praca zespołowa, w której biorą udział:

Roman SP5AQT, Zdzisław SP6EER, Adam SP5FCS, Andrzej SP3GTG, ZdzisławSP4HKQ, Józef SP9HVW, Jarosław SP4XYV, Jerzy SQ5NPW, Waldemar 3Z6AEF, Janusz SP5GTI, Wacek SP5JPB, Tomasz SQ5RIX, Janusz SP5BMP.

  Ocena wszystkich słuchających sygnałów korespondentów w pasmach 3,5 i 7 MHz była bardzo wysoka. Wykonanie profesjonalne. TRX Husarek jest jeszcze w fazie testów, przewidziana jest jego rozbudowa. Całość projektu jest dostępna na stronie internetowej

http://sp-hm.pl/thread-730.html

2012.12.01 - Spotkanie  barbórkowe w restauracji Tinca Nova.Są obecni prawie wszyscy członkowie klubu SP9PKM więc jak  co roku zostaje przedstawione sprawozdanie finansowe oraz są omawiane sprawy klubowe i plany na rok następny.

2012.12.14  - Uczestniczymy w corocznym spotkaniu  barbórkowym krótkofalowców  Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (dawna nazwa Rybnicki Okręg Węglowy).Połączone ono było z obchodami 40 rocznicy utworzenia klubu SP9PRO przy SITG Oddziale w Rybniku-i 120 rocznicy powstania w Polsce Organizacji Stowarzyszeń Technicznych.

  W spotkaniu udzial bierze ponad 80 osób.

Na spotkaniu była zaprezentowana prelekcja Kol.Wojtka SP9PT oraz Józefa 

SP9-31029 z wyprawy na wyspę Sint Maarten w marcu 2012r.Wyprawa pracowała pod znakiem PJ7PT.

Zostają też omówione sprawy naszego 31 Oddzialu Terenowego.

  2013.07.08 - wyjazd paru kolegów do Jeleśni,pomagają Irkowi SQ9JXJ przygotować obóz na przyjęcie harcerzy.

  2013.07.26 -  uroczyste spotkanie u Irka SQ9JXJ w jego przydomowej hacjendzie w Szczerbicach.

  2014.01.03 -  do klubu wpisuje się Leszek Wieczorek SP9WZJ, który ma już zaliczone wszystkie podmioty  DXCC oraz posiada tzw."Deskę" Honor Roll.

  2014.01.10 - do klubu wpisuje się znany części członkom, Tomasz Zając z Wodzisławia Śląskiego

  2014.01.09 -   Adam Grzenia SQ9JKS zmienia swój call na SQ9S.

   2014.01.18 -  Tomasz Zając zdaje egzamin w UKE Siemianowice Śląskie na "Świadectwo Uzdolnienia".

    2014.03.21 - Wiesław Postawka SQ9GAI zmienia swój call na SQ9V.

    2014.04.24 -  Tomasz Zając około tej daty otrzymuje "Pozwolenie Radiowe" na znak SQ9PQK.

     2014.04.26 -  Marzena , żona Szymona SQ9KRC zdaje egzamin na Świadectwo operatora , po kilku tygodniach otrzymuje znak wywoławczy SQ9MPD.

     2014.06.13 -  Marzena ,SQ9MPD po raz pierwszy odwiedza nasz klub.

     2014.06.20 -   Korzystając z dobrej pogody dzień klubowy organizujemy na świeżym powietrzu ,w lokalu Tinca,przy degustacji smacznych rybek.

     2014.10.07 -   Adamowi SQ9S, rodzi się drugi syn, któremu dają

 imię  Aleksander.

     2014.10.10 -   Do klubu przyjeżdża Kol. Robert Kornet , mieszkaniec

 Cisownicy koło Ustronia. Po kilku tygodniach postanawia zostać członkiem

 naszego klubu.

     2014.11.27 -    Przed kolejnym spotkaniem w "TINCA NOVA", które

 odbędzie się 28 listopada 2014 roku, Koledzy klubowi,korzystając z dobrej pogody dokonują wymiany zużytych odciągów anteny kierunkowej. Niektóre odciągi były już całkowicie skorodowane nie spełniając swojej funkcji.Przy okazji miał być zrobiony

przegląd masztu rurowego oraz samej anteny,jednak nie udało się opuścić anteny na poziom dachu w związku z tym te prace zostały przełożone na przyszły rok.

 W remoncie uczestniczyli Koledzy:Jerzy SP9FUC, Andrzej SP9AQF, Genek SQ9HZM, Leszek SP9WZJ, Wiesław SQ9V.

    2014.11.28 -   kolejne uroczyste spotkanie członków klubu w

 "TINCA NOVA" w Krzyżkowicach.Oprócz członków klubu gościmy Grzegorza SP9AHB, Henryka SP9JCS, Józefa SP9EYX wraz z XYL i jej koleżanką. O duży materiał zdjęciowy postarali się koledzy Mietek SQ9JXI z Radlina i Andrzej SP9AQF z Łukowa.W corocznym spotkaniu uczestniczyło 30 osób w tym, aktualny dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Pszowie , który kończy kadencję  Michał Lorek.

   2014.12.05 -  na spotkaniu klubowym zostają poruszone kolejne rocznice związane z Pszowem jak:

750 lecie istnienia Pszowa, 20 lecie samorządności Pszowa oraz 45 lecie istnienia klubu biorąc pod uwagę otrzymanie licencji nasłuchowej SP9-2031.

W związku z tymi rocznicami zamierza się uzyskać znak okolicznościowy.

   2015.01.23 -  do klubu po raz pierwszy przychodzi Sławomir Smołka, mieszkaniec Pszowa. Pierwszy raz styka się z radiostacją amatorską. Ma zamiar nabyć sztukę prowadzenia łączności na pasmach amatorskich i zostać nadawcą.

   2015.02.07 -   do egzaminu na "Świadectwo Uzdolnienia", przystępuje Robert Kornet. Ma to miejsce w Siemianowicach Śląskich. Zdaje egzamin i oczekuje na "Pozwolenie".

   2015.03.19 -  Robert Kornet, powiadamia nas o otrzymaniu znaku nadawcy SQ9KR. Gratulujemy i życzymy szybkiego wyjścia w eter.

   2015.03.20 -   Klub odwiedza kolejna osoba posiadająca już znak nadawcy, Andrzej Żaczek  SP9DVQ  z Pszowa.

 

 Nową sprawą lokalnego krótkofalarstwa jest apel zarządu klubu SP9KJT z datą 2014.12.12, który pojawił się na oddziałowym forum o problemie dalszego istnienia klubu SP9KJT w Rybniku.

Apel napisał w imieniu zarządu klubu – sekretarz, Bartosz Bartczak SQ9BZO.

Zaistniała dyskusja co by było lub co by się stało, gdybyśmy przejęli giełdo – spotkania i zaproponowali przeniesienie ich do Pszowa. Dyskusja nie miała na celu rzeczywistego przejęcia spotkań ale jako alternatywa.

 

 2015.04.19 – Po wcześniejszych rozmowach z Andrzejem SP9AQF i Wiesławem SQ9V Adam SQ9S daje na forum klubowym propozycję aby stworzyć logo naszego klubu. Pomysł ten został przyjęty przez członków klubu . Koledzy zaprezentowali parę wersji logo , dnia 21.kwietnia 2015 ostatecznie został wybrany projekt kol.Marka Kolorz (syn Jurka SP9FUC). Na stronie klubowej Wiesław SQ9V umieszcza go 14 maja 2015.

2015.05.28 – powstaje ostateczny wzór elektronicznego dyplomu na okazję XX – lecia Samorządności miasta Pszów.

2015.05.29 – następna dyskusja pomiędzy naszymi członkami o ewentualnym przejęciu giełd do MOK’u w Pszowie.

Jest propozycja aby zapytać o zdanie Dyrektora MOK’u pana Michała Lorek.

2015.06.06 – w tym dniu obchodzone są Dni Pszowa. Na pszowskim stadionie odbywa się parada – przemarsz członków kół organizacji pozarządowych przy Miejskim Ośrodku Kultury od rynku do pszowskiego stadionu. Na tej uroczystej gali, wzięła udział większość członków naszego klubu.

Spiker podawał krótkie informacje o każdym kole zainteresowań, również o działalności i osiągnięciach naszego klubu.

 

Na stadionie obecne były najważniejsze osoby Urzędu Miejskiego z Burmistrzem panią Katarzyną Sawicką Mucha i v-ce Burmistrzem panem Markiem Hawel na czele.

2015.06.01 - Rozpoczynamy pracę pod okolicznościowym znakiem SN20MP.

2015.06.13 – Leszek SP9WZJ i Antoni SP9FRZ, biorą udział w tegorocznej Industriadzie – to „Święto Szlaku Zabytków Techniki”.

Na terenie zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Ignacy” w Rybniku – Niewiadom dawniej „HOYM”, odbyła się impreza plenerowa. Punktualnie o godzinie 22:00, nadano alfabetem Morse’a – sygnałem świetlnym w kierunku centrum Rybnika – Bazyliki Mniejszej Św. Antoniego oddalonej ok. 8 km i sygnałem dźwiękowym dla lokalnych widzów – pozdrowienie ze szczytu 43 metrowej dawnej wieży ciśnień, która stoi na terenie dawnej kopalni jw.

Nadawcą był nasz kolega Henryk SQ9MZ z klubu krótkofalowców przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa – SP9PRO z Rybnika.

Nadany tekst to: "Tu nasza gruba Ignacy – Hoym. Ignaś pozdrawia Antoniczka"

 

Organizatorzy określili, że był to hit tej imprezy w tym dniu nazwany – HIT! LATARNIA DWIE WIEŻE – POZDROWIENIE ALFABETEM MORSE’A WIEŻ BAZYLIKI ŚW. ANTONIEGO W RYBNIKU.

Przy okazji wykonano kilkanaście łączności na UKF – ie w paśmie 2 m emisją FM pod znakiem SN20MP/9.

Łączności z tej wieży wykonał Leszek SP9WZJ na własnym sprzęcie.

2015.06.30 - Kończymy pracę pod okolicznościowym znakiem SN20MP.

 

 2015.07.01 -Pod znakiem SN20MP braliśmy udział w następujacych          zawodach :

 

             SQ9HZM  01.06.2015   DZIEŃ DZIECKA

 

             SP9FRZ   07.06.2015   DNI WAŁBRZYSKIEGO PODZAMCZA

               11.06.2015          VI TURA  MPARKI

                              19.06.2015    PODLASKIE ZAWODY  KRÓTKOFALARSKIE

 

              SP9WZJ   21.06.2015    ZAWODY TARNOWSKIE TURA KF

 

              SP9AQF   27.06.2015   ZAWODY POZNAŃSKIE

                               28.06.2015    DNI MORZA

 

              SP9UOP SQ9V    20.06.2015   ZAWODY TARNOWSKIE   UKF                                                        25.06.2015   DNI ANDRYCHOWA UKF                                                   

 

Jest ostateczne podsumowanie konkursu pn. „20 lecie samorządności miasta Pszów”. W logu SN20MP znalazło się 3406 QSO, zaliczono 74 podmioty DXCC. Do tej pory na przysłane zgłoszenia zostały wysłane 104 elektroniczne dyplomy.
Cała akcja przyniosła bardzo dobry wynik i jest się czym w OT-31 i nie tylko – pochwalić.

 

2015.07.18 – jest ostateczna wersja okolicznościowej karty QSL , której druk już jest w toku.

Tegoroczne lato dopisało jak nigdy dotąd i były doskonałe warunki aby piątkowe spotkania odbyły się w terenie a mianowicie w Krzyżkowicach w smażalni ryb „Tinca Nova”.

Miało to miejsce 2015.07.24 – 2015.08.07 – 2015.09.25.

2015.10.18 – ma miejsce ostatnie giełdo spotkanie w tej dotychczasowej siedziby klubu SP9KJT i jednocześnie siedziby Rybnickiego Oddziału Terenowego #31.

Według posiadanej informacji od Tomka SP9WLC, klub SP9KJT rozwiązał swoją działalność w skutek braku powołania walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego w wyznaczonym terminie tj do  10 października 2015.

 

Jest kolejna dyskusja nad przejęciem giełdo-spotkań OT-31 do Pszowa. 

2015.10.23 – koledzy Andrzej SP9AQF z Wisławem SQ9V i Wojtek SQ9JKW z Adamem SQ9S, przywożą swoimi samochodami do naszego klubu z dotychczasowej siedziby Oddziału Terenowego nr 31: regał z kartami QSL dla członków Oddziału Terenowego,dokumentację dotyczącą działalności OT-31 , czasopisma, książki, dokumenty z likwidowanego klubu SP9KJT, przy ulicy Prostej 11 w Rybniku, aby ocalić je od zniszczenia.

Jest to cios dla naszego lokalnego krótkofalarstwa.

2015.10.26 – Genek SQ9HZM, uczestniczy w demontażu instalacji antenowych na ostatnim drugim maszcie przy klubie SP9KJT na Prostej 11. Pierwszy 45 metrowy, został zdemontowany w 2014 roku.

2015.11.12 - Andrzej SP9AQF , Genek SQ9HZM , Leszek SP9WZJ , Wiesław SQ9V pod czujnym okiem Jerzego SP9FUC , demontują z dachu MOK-u maszt wraz z kierunkową anteną z pasma 2m celem późniejszej konserwacji rotora oraz anteny w warsztacie , zostaje również przeprowadzona konserwacja przełącznika antenowego oraz ponowne podwieszenie ramion anteny inverted V z pasma 30m. Zostaje również przeprowadzony remont anteny dookólnej na pasmo 2m tzw. Big Star.

Z tej anteny będą nadawane comiesięczne komunikaty OT-31.

Po przeglądzie okazuje się, że antena nadaje się do wymiany(sporo lat już wisi na powietrzu),ale na razie z braku innej anteny musi pozostać na dachu.

2015.11.13 – nadano pierwszy oddziałowy komunikat radiowy z klubu SP9PKM w Pszowie, którego redaktorem i prezenterem był Genek SQ9HZM.

2015.11.15 – pierwsze giełdo – spotkanie na sali teatralno – kinowej na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Traugutta 1 w Pszowie. Organizowane jest przez członków klubu SP9PKM oraz po raz pierwszy jako siedziba Rybnickiego Oddziału Terenowego 31.

Obecni byli Koledzy: Igor w Lwowa, Czesław SP6SNS z Opola, Olek SP6RYP z Wrocławia.

Giełdę odwiedził Dyrektor MOK’u Marek Hawel.

Ciekawostką była obecność ptaka – pustułka zwyczajna, – gatunek średniejwielkości ptak drapieżny z rodziny sokołowatych (przypomnienie piszącego), naturalnie został przyniesiony przez Irka SQ9JXJ ze Szczerbic, zamowanego ornitologa i nie tylko.

 Można było odebrać oraz nadać do wysyłki karty QSL , porozmawiać z kolegami , wypić kawę, herbatę, Coca Colę.

 

W związku z licznymi nowymi obowiązkami w pracy zawodowej , Wojtek SP9JKW rezygnuje z funkcji QSL managera OT-31 , funkcję tę tymczasowo przejmuje Wiesław SQ9V.

 

2015.11.20 - Organizujemy coroczne spotkanie członków klubu w smażalni ryb "Tinca Nova" w Krzyżkowicach przy ulicy Żużlowej. Jego gospodarz Pan Jacek Achinger, niezwykle gościnnie nas ugościł. Dziękujemy.

Do naszego klubu postanowił dołączyć Adam Kubica z Gogołowej. Nie posiada jeszcze licencji nasłuchowej ale spodobała się jemu panująca klubowa atmosfera. Od kilku lat jest obecny na tych spotkaniach.

2015.12.11 - Większość członków naszego klubu bierze udział w co rocznym spotkaniu integracyjnym w Klubie NOT przy dawnej KWK "Rymer".

Spotkanie organizowane jest przez klub SP9PRO przy SITG przy współudziale Rybnickiego OT -31 PZK.

Romek SP9FOW,będąc uczestnikiem wyprawy na jedną z wysp Seychelles  (Seszele w języku polskim) przedstawił nam obszerną informację połączoną z prezentacją zdjęć z tej wyprawy .Wyprawa ulokowała się w Machabee , miejscowość położona w północnej części wyspy Mahé i dystrykcie Glacis , pracowali pod znakiem S79SP.

2015.12.12 - Nasz kolega klubowy Sławek przystępuje w Siemianowicach Śl. do egzaminu na Świadectwo Operatora w Służbie Amatorskiej , egzamin zdaje z wynikiem pozytywnym !! Teraz pozostaje czekanie na wydanie świadectwa oraz na przyznanie znaku wywoławczego.

Życzymy Sławkowi dużo zadowolenia z naszego hobby.

2015.12.31 - Sławek otrzymuje Świadectwo Operatora.

2015.12.20 -  Drugie comiesięczne spotkanie OT-31 w MOK Pszów,jest to czas przedświąteczny więc jest okazja do życzeń i ostatniego spotkania w tym roku.

Andrzej SP9AQF prezentuje najnowszy transceiver firmy Yaesu FT-991.

2016.01.17 - Kolejne spotkanie, połączone tym razem z pokazem starych odbiorników radiowych tzw. retro.

Był to pierwszy w historii naszego Oddziału, pokaz sprzętu radiowego powszechnego użytku. Przedstawione zostały przez członków naszego klubu.

Koledzy: Janusz SP9UOP

 

1. RAPSODIA 61. Rok 1961. Zakłady Radiowe Kasprzaka  ZRK. Zakresy: Dł, Śr                       2 x Kr. Lampy: ECH81, EF89, EBF89, EL84, EM4

2. EMPO SUPERHET HEROLD. Lata 1938 - 39. Zakresy: Dł, Śr, Kr. Lampy:                             EK3, EF6, EBL1, AZ1, częstotliwość pośrednia 481,5 kHz.

3. TELECO 175, RUE DE FLANDRE. Rok 1947. Zakresy: Śr, Dł, Kr. Lampy: 6E8,                   6H8, 6M7, 6M8, 6M6, 5Y3GB

4. GRUNDIG, TYPE 87. Rok 1958. Zakresy: Dł, UKF 87MHz - 100MHz Lampy:                          ECC85,EBF89, ECL82

5. PRELUDIUM 6272. Rok 1958. Zakresy: Dł, Śr, Kr. Lampy: 2 x ECH21, EBL21, AZ1,             EM4

6. GENERAL RADIO USA. Zakresy: Dł, Śr, 2 x Kr, UKF. Lampy 8szt. Noval +                           magiczne oko

7. NORDMENDE Fidelio 59. Rok 1959. Zakresy fal: Dł, Śr, Kr, UKF 87-100MHz                        Lampy: ECC85, ECC81, EF85, EABC80, ECC83, 2 x EL95, EM84.

8. STOLICA 3264. Rok 1957 Zakłady Radiowe Marcina Kasprzaka. Lampy: ECH21,                2x EF22, EBL21, AZ1, EM4. Zakresy: Dł, Śr , Kr.

9. LOEWE OPTA 2540W. Rok 1939. Germany. Lampy: ECH11, EBF11, ECL11,       

             AZ1, EM11 Zakresy: Dł, Śr, KR

10. DETEFON  odbiornik radiowy detektorowy, kryształkowy. Służył do    odbioru stacji radiofonicznych pracujących na falach długich przy dobrej antenie  drutowej zewnętrznej i uziemienu.

11. PIONIER U. Rok 1949. DIORA. Lampy: UCH21, UBL21, UY1N.

              Zakresy: Dł, Śr,  Kr.

12. MENUET 6204. Rok 1961. DIORA. Lamy: ECH21, EBL21, AZ1, EM80. Zakresy:                   Dł, Śr, Kr1, Kr2.

 Bogusław SQ9JJH

1. Trio 420U, firmy Tesla Praha. Lampy: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31

2. Pionier U2, firmy Diora. Lampy: 2 x UCH21, UBL21, UY1N

3. SABA 341WL, firmy Saba Villingen. Lampy: AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1 

4. Simonetta Vollsuper W3126, firmy QUELLE Niemcy. Lampy: ECC85, ECH81,       

              EABC80, EF89, EM84, EL84.

Mieczysław SQ9JXI

DETEFON  odbiornik radiowy detektorowy, kryształkowy. Służył do    odbioru stacji radiofonicznych pracujących na falach długich przy dobrej antenie  drutowej zewnętrznej i uziemieniu.

Pokaz wzbudził zainteresowanie Kolegów przybyłych na to spotkanie,zrodził się pomysł aby powtórzyć taki pokaz w przyszłości z wcześniejszym ogłoszeniem takowej wystawy w MOK-u aby na pokaz mogli przybyć nie tylko krótkofalowcy.

 

 2016.02.12 - Sławek otrzymuje pozwolenie radiowe i zostaje mu przyznany znak                                                                          SQ9PL.

Gratulacje!!

 2016.02.21 -  W Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Traugutta 1 i tym samym siedzibie naszego klubu, odbywa się po raz pierwszy w historii tego obiektu oraz po raz pierwszy poza byłą siedzibą Oddziału w Rybniku, Walne Zebranie  Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców nr 31.

Zostały wybrane nowe władze Oddziału 31, oraz delegat na Zjazdy Krajowe PZK.

Prezesem zostaje Genek SQ9HZM, jego zastępcą Wiesław SQ9V, sekretarzem Adam SQ9S, skarbnikiem Rudolf SP9RCF, członkiem Hubert SP9MDY.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje Antoni, SP9FRZ, jej członkiem Czesław SQ9ANT  oraz Grzegorz SQ9NOS.

Delegatem na Zjazdy Krajowe PZK Piotr SP9QMP, a jego zastępcą Józef SP9HVW.

Oficjalnie  uchwałą powołano nowego Oddziałowego QSL Managera, Wiesława  SQ9V.

2016.03.04  - klub odwiedza Bogdan Pajda SP8DSX,mieszkaniec miejscowości Maleniska koło Jarosławia. Bogdan pracuje w firmie, która w Rybniku wykonuje prace zlecone w dzielnicy Wielopole.

2016.05.06klub odwiedza zacna osoba, mianowicie Kolega Janek OK2BIQ. Janek odwiedza Kolegów w SP i przyjechał do Piotra SP9QMP w Rydułtowach.

   Piotr pamiętając, że w PKM-ie jest cotygodniowe klubowe spotkanie, przyjeżdżają w odwiedziny.Dyskusji nie ma końca. Wspomnienia sięgają lat sześćdziesiątych

 ubiegłego wieku. Dziękujemy za odwiedziny.

2016.05.21udział klubu w Zawodach Zamkowych, praca z zamku w Tworkowie, operatorami są Janusz SP9UOP, Wiesław SQ9V oraz Henryk SQ9MZ. Przeprowadzono 84 QSO w tych zawodach.Parę zdjęć z tego wyjazdu jest w galerii.

2016.05.24 - Zbliża się coroczne spotkanie (w tym roku jubileuszowe X)  krótkofalowców na styku trzech województw Łódzkiego, Opolskiego, Śląskiego w skrócie "ŁOŚ".

Chęć wyjazdu deklaruje kilka osób, w związku z tym zostaje ustalone kto z kim pojedzie.

Ostatecznie na to spotkanie do Jaworza, gmina Rudniki, pojechała znaczna część członków naszego klubu: SP9AQF, SP9HVW, SP9TPB, SP9UOP, SP9WZJ, SQ9ANT, SQ9CNC, SQ9DIQ, SQ9HZM, SQ9KRC,  SQ9KRD, SQ9MPD, SQ9PL, SQ9S, SQ9V

2016.06.04 - grupa naszych członków, w osobach Jerzy SP9FUC, Marzena SQ9MPD wraz z synem Dawidem, Mietek SQ9JXI, Mariusz SP9DIQ, Szymon SQ9KRC, Roman SQ9KRD bierze udział w "XXI Dniach Pszowa".

Był to przegląd organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Pszów.

Parada, polegała na przejściu z lodowiska, miejsca zbiórki, do rynku miejskiego.

 

W związku z tym, iż comiesięczne komunikaty OT-31 są nadawane z klubu SP9PKM , a klubowa antena na pasmo 2m Big Star jest do wymiany,zarząd OT-31 z siedzibą w Pszowie podejmuje uchwałę (nr11/2016) o zakupie anteny Diamond X-510N i zainstalowaniu jej na dachu MOK w Pszowie. Antena zostaje zkupiona, natomiast klub SP9PKM, w celu zabudowania anteny zakupił ze środków własnych 8 metrowy maszt rurowy,odciągi do tego masztu oraz koncentryczny kabel antenowy.

 

2016.06.13Instalacja anteny dookólnej na pasmo 2m/70cm firmy Diamond X - 510N na nowym, 8 metrowym maszcie. Przy okazji prac montażowych na dachu MOK został na nowo podwieszony dipol na pasma 160/80/40m.

Instalacji dokonali Koledzy: Andrzej SP9AQF, Leszek SP9WZJ, Genek SQ9HZM, Wiesław SQ9V oraz Jerzy SP9FUC. Kilka zdjęć z tej operacji znajduję sie w naszej galerii.

2016 czerwiec  Kolega klubowy, Andrzej SP9DVQ podłącza lokalny kanał FM 145.350MHz pod echolink, jest więc możliwość porozmawiania z kolegami będącymi w zasięgu anteny zainstalowanej w Pszowie z odległych zakątków via komputer, smartfon itp.

 2016 .07.01 - pierwsze w tym roku spotkanie plenerowe, jak zwykle w lokalu "Tinca Nova".Towarzyszyła nam świetna pogoda, niespodziewanie odwiedził nas Roman SP9FOW, który przywiózł pamiątkowe kubki związane z planowaną na listopad wyprawą .Celem podróży są Malediwy, a konkretnie Dhiffushi Island Iota AS-013.

Podczas wyprawy będzie używany znak 8Q7SP.

2016.09.23 - w klubie gości kolega Franciszek Jarmusz VK2MI, którego do klubu zaprosił i przywiózł Andrzej SP9AQF. Frank urodził się i mieszka na stałe w Australii, około 25km od Sydney.Przyjechał po raz kolejny na Zjazd SPDX Clubu, a po Zjeździe odwiedza poznanych kolegów.Wesoła atmosfera w klubie trwała do późnych godzin.

2016.październik / listopad - klub odwiedza Rafał Malcharczyk mieszkający w Rydułtowach.Interesuje się krótkofalarstwem, przynosi własnoręcznie wykonany TRX o mocy wyjściowej 5W, koledzy klubowi robią na tym TRX-ie parę łączności, otrzymując dobre raporty.

2016.11.26 – kolejne, co roczne uroczyste spotkanie w smażalni ryb „TINCA NOVA” w Krzyżkowicach, podsumowujące roczną działalność naszego klubu,stan finansów.

Wiele czasu poświęcono dyskusji o działalności członków naszego klubu w co miesięcznych giełdo – spotkaniach, działaniu echolink’ u i przemiennika SR9PS w Pszowie, oraz o osiągnięciach niektórych członków klubowych. Jest jak zawsze wesoła atmosfera, oraz smaczne ryby.

2016.12.10 – kolega Rafał Malcharczyk z Rydułtów, zdaje z wynikiem pozytywnym egzamin na „Świadectwo Uzdolnienia” w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich.

2017.01.09 – Rafał na podstawie posiadanego „Świadectwa Uzdolnienia” otrzymuje „Pozwolenia Radiowe” z przydzielonym znakiem SP9TMR. Życzymy mu wyjścia w eter na wykonanym przez siebie trx’sie „Kacper 2” oraz wytrwałości oraz sukcesów na pasmach amatorskich.

2017.08.18 - Z żalem informujemy, że 18 sierpnia 2017 roku w wieku 65 lat nagle odszedł do Wieczności nasz Kolega Antoni Magiera SP9FRZ z Rydułtów.

Antoni był związany z krótkofalarstwem od 50 lat. Licencję nadawcy otrzymał w 1971 roku. Pozostanie w naszej pamięci jako niezwykle uczciwy kolega o dużej kulturze osobistej, zawsze gotowy do pomocy, a także wychowawca młodszego pokolenia radioamatorów.

Przez 4 kadencje był Prezesem Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK a ostatnio był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OT 31 PZK. Był założycielem oraz członkiem klubu SP9PKM.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek, 25 sierpnia br,w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jerzego w Rydułtowach .

Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Prosimy też o modlitwę w intencji śp. Antoniego SP9FRZ.

W imieniu zarządu OT 31 PZK Eugeniusz SQ9HZM