W związku z obchodami rocznicy 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym

Śląsku zapraszamy do szczególnej aktywności radiowej od 1.06 - 30.06 2017r. wszystkich krótkofalowców z Górnego Śląska zrzeszonych i niezrzeszonych w PZK.

Na jubileusz 90-lecia opracowany został regulamin dyplomowy. Zapraszamy do aktywności w eterze.

Podsumowaniem obchodów rocznicy 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku będzie wspólne spotkanie wszystkich krótkofalowców śląskich i zaproszonych gości w Śląskim Ogrodzie Botanicznym (Sośnia Góra) w Mikołowie 27 sierpnia 2017 roku w godzinach 10.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i spotkaniu na Sośniej Górze.

 

 

                 Regulamin Dyplomu Jubileuszowego

           ,,90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku''

 

1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest Komitet Organizacyjny, składający się z przedstawicieli Oddziałów

Terenowych PZK: OT-06, OT-29, OT-31 i OT-50.

2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Śląsku.

3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami pracującymi z terenu województwa

śląskiego (G).

4. Do Dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone od 1.06 do 30.06.2017 na dowolnym paśmie i dowolną emisją. Do Dyplomu liczy się tylko jedną łączność z daną stacją (nasłuch stacji), bez względu na pasmo i emisję. Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność z co najmniej jedną stacją okolicznościową. Nie są zaliczane łączności przez przemienniki i Echolink oraz cross-band i modulacją mieszaną.

5. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych,pucharów i Dyplomów:

– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla uczestnika spoza Górnego Śląska za zdobycie największej liczby punktów;

– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla stacji indywidualnej, pracującej z województwa śląskiego (G), za

przeprowadzenie największej liczby QSO;

– nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla nasłuchowca, bez względu na miejsce zamieszkania, który zaloguje

największą liczbę stacji śląskich;

– Dyplomy dla wszystkich uczestników za zdobycie określonej liczby punktów;

– w przypadku równej ilości punktów zwycięzcą zostaje stacja, która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora.

6. Punktacja dyplomowa

Za łączność ze stacją okolicznościową organizatorów : HF90GLI, HF90GOT, HF90ROP, HF90SOT, HF90TM- 20 pkt.

Za łączność ze stacją pracującą z województwa śląskiego: 5 pkt.

Aby zdobyć Dyplom, należy uzyskać następującą liczbę punktów:

Stacje SP – 90 pkt.; EU – 60 pkt.; DX – 40 pkt.

8. Dyplom jest wydawany w wersji elektronicznej i bezpłatnie.

9. Zgłoszenia na Dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca lipca na adres: SQ9V@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: znak korespondenta, data i czas QSO; znak, imię i adres e-mail wnioskodawcy.

10. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania Dyplomów nastąpi 1.09.2017.

11. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kol. Marka SP9HTY, który jest

Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego, a jego decyzje będą ostateczne.